Sra. Isabel Rubió Badia et alia
Sra. Isabel Rubió Badia et alia
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SRA. ISABEL RUBIÓ BADIA

FUNDACIÓ ADANA

Text del 2002

Normalment, quan els pares s’assabenten de què té el seu fill, se senten reconfortats perquè almenys ja saben on són

La Fundació Adana va ser creada l’any 1997 per Isabel Rubió, la seva presidenta, amb dos objectius concrets. D’una banda, difondre i donar a conèixer als educadors i als pares què és el Trastorn per Dèficit d’Aten­ció amb o sense Hiperactivitat (TDAH), caracteritzat per la manca d’a­ten­ció, la hiperactivitat i la impulsivitat. D’altra, ajudar a millorar la qualitat de vida dels familiars i de les persones afectades per aquesta patologia crònica inclosa dins de les afeccions psiquiàtriques i que agrupa al voltant d’un 5% de la població infantil i adolescent, per la qual cosa és la patologia mental amb més incidència entre la població escolar: “La meva experiència com a mare de dos nois amb aquesta pro­ble­mà­tica em va dur a viatjar als Estats Units, on existia un major conei­xe­ment de la malaltia, per tal d’aprofundir en les característiques i el trac­ta­ment d’aquest mal. El problema era que aquí pràctica­ment no dis­po­sà­vem d’informació, i que els educadors no sabien com reac­ci­o­nar davant d’aquests nens que es defineixen per una manca d’aten­ció, la difi­cultat de mantenir-la i un excés de moviment, no només cor­poral sinó especialment vocal. Són infants que acostumen a can­tar, a fer sorolls o a taral·lejar contínuament tonades. A més, tam­bé poden ser molt impulsius i tenir problemes d’autocontrol. En aquells moments, es parlava força dels nens hiperactius –i abans fins i tot s’havia parlat d’una disfunció cerebral mínima–, però no es co­neixia com a TDAH. Freqüentment, aquests nens eren qua­li­fi­cats com a problemàtics i la cultura del càstig no els ajudava gaire. Durant el meu viatge vaig observar com, gràcies al suport de l’or­ganització anomenada Chil­dren and Adults with Deficit Desorders, s’havia aconseguit informar convenientment la població nord-ame­ricana so­bre els trets defini­to­ris d’aquests infants, i s’havia incidit en el fet que no només es tracta d’una patologia d’infantesa i adoles­cència, sinó que les dues terceres parts d’aquests xicots continuaran pre­sen­tant problemes durant la seva edat adulta. Els docents dels EUA ja disposaven de les eines i coneixements necessaris per cana­litzar aquests nens que, d’aquesta manera, havien passat de ser alum­nes problemàtics a ser alumnes amb problemes. La meva estada va ser molt positiva perquè vaig comprovar que es podia reconduir el ren­diment acadèmic i la socia­bi­lització d’aquests joves. En tornar vaig decidir constituir aquesta Fundació orientada, sobretot, a difon­dre les característiques d’aquesta malaltia entre pares i docents.”

Adana compta en aquests moments amb un equip multidisciplinar format per nou col·laboradors entre psicòlegs, psicopedagogs, pedagogs i metges: “Tot i que jo en sóc la fundadora i presidenta la veritat és que la tas­ca quotidiana i les fites assolides durant aquests quatre anys són fruit del treball, fonamentalment, de Rosa Nicolau, Beatriz Mena i María del Pilar Tort perquè elles tres treballen amb una dedi­ca­ció total i amb una motivació impressionant que està donant fruits considera­bles.” Aquesta capacitat de feina i aquesta vocació altruista són neces­sàries per donar resposta a un sector de la població encara molt des­orientat quant a la seva situació: “Nosaltres ens encarreguem de divul­gar les característiques del trastorn i les seves conse­qüèn­cies per aju­­dar a detectar-lo. Els pares que s’adrecen a Adana ho so­len fer des de tres instàncies diferents: des de l’escola, pels mitjans de comunicació i després d’haver-se dirigit a nombroses ins­titucions per intentar sa­ber quin és el problema del seu fill. Normal­ment quan s’assa­benten de què té se senten reconfortats perquè almenys ja saben on són.” L’evo­lu­ció i el tractament d’aquesta alteració neurobio­lò­gi­ca, que no té cap tipus de relació amb la capacitat intel·lectual dels afectats, depèn de les subtipo­lo­gies específiques, però sempre és essen­cial detectar-la al més aviat possible i amb un reforçament positiu de pares i mestres que valori l’esforç suple­mentari d’aquests nens per fer les labors diàries. A més també és essen­cial planificar, organitzar i regularitzar les tasques acadèmiques: “En un 50% dels casos, a la presència del TDAH s’afegeix la d’altres pato­lo­gies com els trastorns emocionals, d’apre­nen­tatge i de con­duc­ta, en especial els relacionats amb la baixa auto­estima quan veuen que els esforços que fan per igualar-se amb la mitjana dels com­panys no tenen resultats positius. Per altra banda, dins del TDAH hi ha tres tipologies diferents que s’han de tenir en compte: els nens ina­tents, els hiperactius-impulsius i els combi­nats. Els primers es caracterit­zen per la manca d’atenció, i les conse­qüèn­­cies de la seva alteració són més personals que socials perquè no pre­senten tants proble­mes en la relació amb els altres. En el cas dels segons, l’absència d’autocontrol pot derivar en fracàs es­co­lar, en con­ductes rebels i en la unió a grups conflictius durant l’adoles­cèn­cia. Això fa que es requereixi una atenció encara més gran entre els pa­res i els profes­sors de secundària. El problema, però, és que el grau de contacte dels pares amb els docents passa a ser menor, i que la coor­dinació entre els diversos professors d’un grup és més difícil.”

El treball d’Adana per difondre el TDAH ha estat gegantí, i ha donat pro­ves contrastades d’eficiència. Periòdicament, organitzen xerrades, con­­ferències i seminaris per als pares perquè afrontin circumstàncies i conflictes concrets, i per ajudar-los a solucionar les incidències quoti­dia­nes que representa tenir un fill amb TDAH. Alhora, també disposen de cursos per correspondència i on line per a tots els pares que no es poden desplaçar o que pertanyen a territoris no catalans. No obstant això, la tasca més important que ha desenvolupat Adana ha estat la formació del professorat perquè aquests professionals passen un gran nombre d’hores amb els nens, i, juntament amb els pares, són els més indicats per detec­tar i reconduir els problemes que comporta. Com a reconeixement d’aquest esforç, aquests cursos han estat reconeguts pel Departament d’Ensenya­ment com a eina de reciclatge del professorat. Per altra banda, també col·laboren amb altres entitats com els instituts de ciències de l’educació de les universitats catalanes en la formació dels docents, i re­cent­ment han estat novament convocats per l’Institut Nacional d’Edu­cació Física per instruir els futurs professors d’educació física en les carac­terístiques i necessitats educatives d’aquests estudiants tan espe­cials. Com a resultat d’aquest magnífic treball, de moment han format més de 1.500 mestres i han assessorat uns 2.000 pares. Aquests es­pectaculars resultats els serveixen per mirar el futur amb optimisme i seguir treballant amb les mateixes forces: “Volem canviar les actituds de la societat i sen­si­bilitzar els pares i els mestres, de manera que puguin experi­men­­tar, sentir i entendre tota la problemàtica i l’esforç quotidià d’aquests nois per tirar endavant.”