Sra. Maria Helena de Felipe i Sra. Beatriz Fernández
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sra. Maria Helena de Felipe i Sra. Beatriz Fernández

FES CONSULTING EMPRESARIAL

Text del 2001

“La preparació i el rigor són fonamentals en la nostra labor”

Les advocades, gestores administratives i agents de la propietat im­mo­biliària M. Helena de Felipe i Beatriz Fernández-Tubau van crear l’empresa d’assessorament Fes Consulting amb la voluntat d’aplicar els seus coneixements en el camp jurídic empresarial des d’un punt de partida que tenen molt clar: “Nosaltres treballem per a directius que desitgen un servei integral i de qualitat. És per això que la nostra oferta és molt diversa i l’adrecem tant a l’empresa com a les perso­­nes que la integren. Si a un membre d’una d’aquestes empre­ses, per exemple, se li presenta una qüestió de tipus personal, com un divorci, se n’encarrega el Departament Civil del despatx.”

Ac­tu­al­ment assessoren d’una manera estable unes 200 companyies, en­tre les quals n’hi ha de petites i de mitjanes, així com diverses multi­na­cio­nals. També s’encarreguen de prestar un servei puntual a altres com­panyies que ho demanen: “Dintre de la legalitat procurem les solucions més beneficioses per als nostres clients.”

Per poder assolir la qualitat i la quantitat que es proposen com a objec­tiu, han optat per l’especialització individual: “La M. Helena és l’advo­ca­da laboralista i la responsable del Departament Laboral; el Fiscal i Comptable el porta el nostre economista i jo sóc la responsable del Juridicomercantil. Els departaments de Gestoria i l’Immobiliari els porten uns altres professionals”, enumera Beatriz Fernández-Tubau. Una altra de les activitats que complementa la seva oferta de ser­veis és la gestió d’assegurances mitjançant la col·laboració amb importants em­preses d’aquest sector. Finalment, també s’encarreguen de les actua­cions jurídiques de caràcter civil: “Les dues branques de dret que no formen part de la nostra activitat són el penal i l’admi­nis­tratiu. Quan es presenta un cas d’aquestes vessants, l’adrecem a altres profes­sionals amb els quals col·laborem estretament.”

Com a experta en legislació laboral i en assessorament jurídic en aquesta matèria, M. Helena de Felipe destaca el dinamisme de la legislació corresponent de l’Estat espanyol: “Cada any es produei­xen significatives modificacions mitjançant la Llei de pressupos­tos. Això fa que hagis d’estar molt al dia. Un professional de l’as­ses­sorament especialitzat en aquest àmbit no es pot permetre gaudir d’un període sabàtic de dos anys, perquè, quan torna, es troba desfasat per a l’exercici de la professió.”

Per una altra banda també assenyala els aspectes positius i negatius de la seva activitat des del punt de vista de les implicacions personals: “Durant les èpoques de bonança econòmica, ajudes els empresaris a crear llocs de tre­ball. Durant les crisis, has de gestionar molts acomia­da­ments, la qual cosa no és agradable. Tot i així, qualsevol as­ses­sor jurídic en matèria laboral ha d’estar acostumat a exercir aquesta funció perquè és una de les nostres tasques.”

Atès que són advocades que desenvolupen actuacions jurídiques, creuen fermament que és més positiu arribar a un acord que no pas emprendre actuacions judicials. No obstant això, M. Helena de Felipe sap que no sempre és possible assolir situacions de consens: “Com a bones professionals, hem de respondre dels assumptes que ens encarreguen els nostres clients fins a les darreres conseqüències i, a més a més, ho hem de fer garantint-los una qualitat de servei impecable. Quan no és possible arribar a una situació satisfac­tòria entre les dues parts en conflicte i el client vol apel·lar a una instància judicial, ho has de fer, sempre que després d’una anàlisi dels aspectes positius, dels negatius i de les repercussions d’a­questa decisió, concloguis que és la decisió més convenient per al teu client. Nosaltres no som partidàries de la utilització de l’ar­bitratge, perquè quan no s’ha pogut arribar a un acord entre les parts mitjançant la intervenció dels advocats respectius –que ac­tuen com a mitjancers, és a dir, que fan d’àrbitres de la disputa– és preferible deixar el cas en mans d’un jutge, el qual posseeix un profund coneixement de les lleis.”

La promulgació de la Llei d’enjudiciament civil constitueix un intent d’a­gi­li­tar els processos judicials i comportarà canvis significatius en la manera de treballar de molts lletrats: “Fins ara, la capacitat de redac­ció ha estat una qualitat fonamental en el treball de l’advocat. L’aplicació d’aquesta nova llei comportarà que un gran nombre de processos tindrà un caràcter oral, per la qual cosa serà tot un rep­te per a molts professionals més acostumats a escriure que no pas a parlar.”

Alhora aquesta llei pot significar l’escurçament de molts pro­ces­sos judicials: “El fet que les vistes siguin orals afavorirà una major rapidesa en la seva execució.” La llei, però, també implica uns certs riscos: “Perquè sigui realment efectiva, caldrà dotar de més re­cur­sos humans l’Administració de justícia perquè, si no, els jut­ges no podran fer front a l’augment de feina que la llei té previst.”

L’intrusisme professional que existeix en el camp de l’assessorament no tan sols ha de preocupar els professionals d’aquest sector, sinó també els directius: “L’empresari ha de ser conscient de la qualitat dels serveis que rep i del grau de confiança que li mereix el pro­fes­sional amb qui treballa habitualment. Tothom sap que la desco­nei­xença de la llei no eximeix del seu compliment i que, per tant, tota actuació en el camp de l’assessorament té unes re­percus­sions legals clares. Si l’empresari no és aconsellat de la manera convenient pot incórrer, sense saber-ho, en un delicte amb unes conseqüències determinades. Nosaltres pensem que la prepara­ció i el rigor són fonamentals en la nostra labor. En aquest sentit, els advocats tenim més avantatges que no pas altres professio­nals perquè disposem d’una formació legal molt àmplia que ens permet poder-nos dedicar a àmbits molt variats i interpretar la llei de la manera més adient.”

Els projectes de futur de Fes Consulting se centren en la implantació definitiva del Departament de Noves Tecnologies i de Gestió de la Qualitat i l’especialització posterior en dret internacional.

  1. Helena de Felipe i Beatriz Fernández-Tubau són, respectivament, la presidenta i vicepresidenta de l’Associació Catalana d’Empresàries Exe­cu­tives. Alhora també ocupen les mateixes funcions en la Federació d’Associacions de Dones Empresàries de Catalunya, organisme que reuneix totes les presidentes de les associacions d’empresàries de Ca­ta­lunya: “La nostra inclusió en aquests col·lectius ens permet dis­po­sar de múltiples contactes amb diverses institucions, contactes que afavoreixen la nostra actuació com a assessores.”