Silvestra Moreno García i Anna Grau Hoyos
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sres. Silvestra Moreno García i Anna Grau Hoyos

FUNDACIÓ MALALTS MENTALS DE CATALUNYA

Text del 2002.

“La preocupació ètica ha de ser un component essencial del nostre treball”

La Fundació Malalts Mentals de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre, destinada a tasques socials en el terreny de la salut mental. Es cons­tituí l’any 1992 a iniciativa de l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya, creada l’any 1987, que tutelava malalts mentals incapa­citats, a instàncies de la Fiscalia. Al 1993, la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya la inscriu al Registre. “Calia que l’Associació creés una nova entitat, amb un equip professionalitzat i amb perfil adequat, per tal de realitzar la tutela dels malalts mentals i preparat, des del punt de vista social i jurídic, per fer-se càrrec dels ‘sense fa­mí­lia i sense mitjans’. La principal preocupació era la defensa dels drets bàsics dels malalts, així com garantir l’ajuda a les famílies.” Són paraules de la seva presidenta, Silvestra Moreno García, coneixedora de la situació d’abandonament que la salut mental patia a Catalunya.

En els últims deu anys s’ha anat forjant la missió actual de l’entitat, que consisteix a la millora de la qualitat de vida dels malalts mentals, la defen­sa dels seus drets i la promoció de la seva autonomia, en l’àmbit de Cata­lunya. Per complir-la, la Fundació va partir d’aquests objectius: assumir la tutela de malalts mentals, defensar llurs drets i assessorar les seves fa­mílies, així com col·laborar amb institucions públiques i privades per a la sensibilització sobre la problemàtica de la salut mental. Fites aquestes que s’han assolit gràcies a un conjunt de persones d’una gran capacitat humana i un elevat grau de professionalitat, però, sobretot, d’un esperit de fidelitat a la missió i d’un profund sentiment de compromís.

Anna Grau Hoyos és la gerent de la Fundació i la impulsora del codi deon­to­lògic bàsic: “Sempre he cregut que calia plantejar-se l’ètica com una anàlisi de les actuacions en la vida diària i que és fonamental complir amb els seus principis i no plantejar-se de fer-ho com una moda que sembla imposar-se. La preocupació ètica ha de ser un component es­sen­cial del nostre treball en relació, tant a les persones que tutelem, com a la mateixa societat. El codi consta de diversos apartats, des de l’intrínsec de la Fundació fins al referit als tutelats, al Patronat, a l’equip professional i als voluntaris. És imprescindible en una entitat lucrativa, on també es fa necessària l’avaluació i la revisió dels seus principis, no per adaptar-los a les nostres conveniències sinó per ajus­tar-los a les noves necessitats socials.”

Les decisions del Patronat, presidit per Silvestra Moreno, la gestió realitza­da per l’equip professional dirigit per Anna Grau, a més de les tasques de col·laboració executades per una vintena de voluntaris, fan possible tant la coordinació com el desenvolupament global d’una fundació, que aconse­gueix recursos econòmics gràcies al cobrament d’alguns serveis realitzats, a donacions privades i a subvencions d’institucions públiques i privades, ai­xí com a herències i llegats, a més de les col·laboracions voluntàries.

L’activitat principal de la Fundació és la tutela, amb la definició d’un pro­grama individual en el qual s’inclouen tots els aspectes humans i soci­als, tals com la seva evolució mèdica o la recerca d’habitatge. La tasca jurídica consisteix a defensar els interessos dels usuaris, a més de la corresponent acceptació o no del càrrec pel qual ha estat anomenada la Fundació. La gestió econòmica consisteix a realitzar, molt acura­da­ment, l’administració dels béns del tutelat, així com preservar i gestionar correctament el seu patrimoni.

Segons Anna Grau: “Pel sol fet de patir un trastorn mental sever no s’ha d’instar la incapacitació. La incapacitació civil, dictada pel jutge, suposa la restricció de determinats drets civils. Per aques­ta raó, és imprescindible que els jutges, a banda d’allò que deter­mina la llei, puguin conèixer, d’antuvi, l’evolució de la vida del pacient, a través d’in­for­mes mèdics i socials i proporcionin les dades al futur tutor per­què aquest faci la valoració del cas. A Barcelona, ja existeixen jutjats especialitzats la qual cosa és positiva. Que els jutges tinguin els mit­jans adequats és imprescindible a l’hora de plantejar-se la restricció o no de drets civils. També és important la col·laboració de la Fun­da­ció i dels familiars de malalts mentals amb l’Escola Judicial. Aques­ta última va proposar al Director mèdic de Sant Joan de Déu la realitza­ció d’uns cursos que abordessin la teoria, però partint sempre de ca­sos pràctics sobre la incapacitació i l’internament, després que el Dr. Josep Ramos (psiquiatre) fes un resum sobre els trastorns mentals.”

Els pisos terapèutics constitueixen el segon servei de la Fundació. En té sis a Barcelona, destinats a usuaris adults que pateixen un trastorn mental se­ver, amb dificultats de caire social, però amb un cert grau d’autonomia. Sil­vestra Moreno explica que “és essencial que els usuaris visquin en pisos i es preparin per a una bona convivència entre ells i amb la so­ci­etat. A cada pis hi conviuen quatre persones amb l’ob­jectiu de promoure l’autonomia del malalt i aconseguir una correcta adquisi­ció d’hàbits. La Fundació, responsable dels pisos, compar­teix la ges­tió amb l’Associació Septimània que en duu la part tera­pèu­tica; con­trac­ta el personal que Septimània tria i també és l’en­titat qui s’encar­re­ga de cercar els recursos adients, a través del De­partament de Be­nes­tar Social, així com del cobrament del servei als usuaris, si aquests tenen recursos suficients. Quatre monitors en realitzen la su­per­visió diària, mentre el Centre de Dia Septimània s’encarrega de la coordi­na­ció i supervisió tècnica.”

Entre d’altres accions, la Fundació realitza nous projectes així com també cursos i xerrades, accions institucionals i informes: “Cal oferir infor­ma­­ció a la societat perquè es vagi sensibilitzant amb un tema tan ig­norat, que ens pot afectar a tots. La nostra tasca no és gens fàcil. Des­prés del franquisme vam treballar molt per explicar els drets, però no vam saber comunicar que també calia conèixer els deu­­res i complir-los. Tots, com a ciutadans, tenim drets i obligacions”, pun­­­tu­­alitza Silvestra Mo­reno, afegint: “Cal definir els nostres usuaris com a ‘persones que pa­teixen una malaltia mental’. També convé que aquests vagin ad­qui­rint la consciència de malaltia, de la mateixa ma­ne­ra que si patissin qualsevol altra patologia.” Anna Grau afirma que “tan sols acceptant-la, reconeixeran la seva especificitat dins d’un con­­text de normalitat, en una societat que ha d’aprendre a conviure amb la diferència.”

Actualment, la Fundació està gestant un futur ple de nous programes so­cials que pretenen difondre i defensar els drets del malalts a tenir una vida digna. Programen l’obertura de residències i de noves entitats des­tinades a per­sones amb trastorns mentals severs en situació peniten­ciària. Per fer-ho l’acompanyaran la Generalitat de Ca­ta­lunya i la Fundació Tomàs Canet en­tre d’altres. A més a més abordarà altres pro­jec­tes amb la Fundació CPB. Ini­ci­atives per una societat cada cop més lliure, igualitària i solidària.