Sr. Vicente Torralba Soriano i fills
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Vicente Torralba Soriano i fills

TORRALBA ABOGADOS ASOCIADOS

Text del 2001

Vicente Torralba Soriano va muntar el seu primer despatx a Barcelona l’any 1978 quan ningú el coneixia, però l’experiència va sortir bé i va anar crei­xent. Actualment, dos dels seus fills treballen al seu costat per tirar-lo enda­vant: “En aquests moments som nou persones, sis advocats i un eco­no­mista, que sóc jo”, explica en Vicente fill. I és que, malgrat que van començar dedicant-se sobretot a temes processals, s’han vist cada ve­ga­da més atrets pel món de l’empresa.

Troben interessant la labor conjunta de professionals de dos àmbits com l’econòmic i el jurídic: “Jo sóc catedràtic de dret civil i vaig ser du­rant molts anys director del centre universitari Abat Oliva”, comenta en Vicente pare. “Allà vaig promoure un curs per a advocats d’empreses que va funcionar molt bé. La idea era compaginar la branca jurídica amb temes com el màrqueting, la comptabilitat i el finançament.”

Tam­bé podria ser important impartir nocions de dret en els instituts de batxillerat del nostre país: “Penso que seria molt interessant que s’expliquessin unes línies elementals de dret, però potser la deficiència ja comença amb els propis professionals del dret, perquè el cert és que ens costa molt transmetre unes idees bàsiques per tal que les pugui entendre una persona totalment llega en la matèria.”

I la Mara continua: “El fet que no s’estudiïn els conceptes bàsics del dret i de les institucions jurídiques es reflecteix directament en la societat. Moltes de les coses que ens qüestionem ni tan sols es plantejarien si la gent tingués aques­ta mínima base sobre què és l’estat de dret, els principis consti­tu­ci­o­nals i la seguretat jurídica. D’altra banda, un problema que ens afec­ta més de prop als advocats és que la gent no s’adona de l’impor­tant que és anar a un bon assessor jurídic, segurament perquè no sap distingir entre els uns i els altres.”

Torralba Abogados Asociados ofereix bàsicament serveis jurídics. “De to­tes formes, intentem que cada vegada siguin més amplis. Pensem que el despatx ha de poder atendre totes les necessitats de l’empresa­ri, ja sigui internament o amb professionals externs experts en deter­mi­nats temes. En aquests moments, ens dediquem a assumptes civils, labo­rals, administratius, fiscals, mercantils, competència des­lleial, patents i marques, propietat intel·lectual i ens anem decantant cap a qüestions més econòmiques. En aquest sentit, el passat mes de març de 2001 vam subscriure un acord de col·laboració amb el despatx anglès Levy Gee, la qual cosa ens permet no tan sols oferir altres branques d’as­ses­so­ra­ment com el fiscal o el mercantil internacional, sinó també la nostra presència en altres ciutats espanyoles i europees.”

Es trac­ta de créixer dins d’uns límits: “La nostra idea és arribar a ser en pocs anys un despatx amb un número suficient de professionals en­tre advocats i economistes, que ens permeti assessorar els nostres clients d’una mane­ra molt àmplia però a la vegada sense perdre l’atenció perso­na­litzada que actualment oferim. La nostra intenció és que el client con­tinuï sabent en cada moment qui és el seu assessor.”

Es tracta de no perdre el tren del futur, però sense arribar a la desperso­nalització en què poden caure les grans estructures multinacionals: “Tenen grans espe­cia­lis­tes i això fa que hagin d’assolir una dimensió molt important, perquè alguns dels seus treballadors coneixen solament una espe­cia­li­tat molt con­creta, per tant, la seva plantilla ha de cobrir totes les àrees de l’asses­sora­ment jurídic empresarial.”

La Mara, a més, afirma: “Són despatxos glo­bals, en el sentit que estan a tot el globus, però penso també que per­den una mica la visió general dels problemes del client, i per a mi és bàsic que això no es deixi mai de banda. No s’ha de confondre el do­nar un servei integral, que vol dir que l’empresari no ha de trucar a tres portes diferents per comentar un problema, amb el fet de tenir una visió global del tema. Per exemple, no sempre l’estalvi de diners en impostos pot beneficiar en altres qüestions, i podria ser preferible pa­gar una mica més, perquè en cas de problemes de per-sonal o de con­flic­tes futurs, serà més senzill solucionar-ho. Doncs bé, això és el que ha de ser capaç de veure un assessor empresarial.”

Són molt diversos els clients que freqüenten el despatx dels Torralba: “Te­nim clients força grans i també alguns de molt petits, però som cons­cients que tant els uns com els altres tenen unes necessitats es­pecí­fi­ques que els hem de saber resoldre.”

Respecte a si els empresaris es deixen aconsellar per la Mara i en Vicente fill, la primera puntualitza: “La me­va experiència és que hi ha dos tipus d’empresari: el que dirigeix em­pre­­ses, persona contractada i força jove, que escolta sem­pre el que li puguis dir i no li importa si ets home o dona, jove o gran, i també l’em­pre­sari més tradicional, que és sobretot el propietari d’una empre­sa fa­miliar i que és molt més reticent a la joventut, has d’acon­se­guir que t’a­gafi confiança i és complicat. De totes formes, quan te l’has guanyat, tot el que diguis anirà a missa.”

El seu germà, continuant amb aquest te­ma, a­fe­geix: “No obstant això, sol ser una persona amb ide­es pre­con­ce­­budes. Ve amb un projecte que vol tirar endavant com si­gui, i cos­ta molt fer-li enten­dre que potser el resul­tat no serà exac­tament el que s’es­pera.”

Una de les situacions en què es troben sovint els assessors és l’assistència a consells d’administració com a consellers externs: “És una de les parts apassionants de la nostra feina, poder estar al costat del lloc on es pre­nen les decisions.”

Però hi ha moltes altres coses a la vida d’un pro­fes­si­o­nal de l’assessorament: “Sovint esdevenim confessors, i fins i tot sem­bla que dediquem tot el dia a fer de psicòlegs i només algunes ho­res a fer realment d’advocats.”

La feina en els consells moltes vegades és la clau per solucionar determinats problemes: “En el Consell és on aparei­xen tots els problemes personals, les tensions i les lluites de poder, sobre­tot en les empreses familiars. Per això, pensem que és molt posi­tiva la professionalització dels consells i dels càrrecs direc­tius. És a dir, el fill del soci majoritari o del propietari i fundador no té perquè ser la perso­na més adequada per portar l’empresa, potser és molt mi­llor que actuï com a president o accionista i que sigui un pro­fessio­nal amb uns conei­xe­ments extensos del món de l’empresa qui seguei­xi con­duint el nego­ci.”

També es tracta, en molts casos, de trobar un equi­libri “entre la pacièn­cia del fill i el saber delegar del pare.”

Això sí que ho tenen molt clar Vicente Torralba Soriano i els seus dos fills: “Pen­so que són conscients que el despatx, com l’empresa, es crea dia a dia, que ells no hereten res, i estic content de com treballen i de com els agrada la professió. En tot això hi ha tingut molt a veure la seva ma­re, que ha estat una peça fonamental en la seva educació.”

D’altra ban­da, la Mara i en Vicente tenen dos germans més, “una germana que és advocada i un germà que és enginyer de camins.”